"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Sobota, 20 stycznia 2018 r.
Imieniny obchodzą: Fabian, Sebastian
 
Budżet 2017
W dramatycznych okolicznościach i przy silnych emocjach uchwalona została 16 grudnia 2016 r. ustawa budżetowa na nowy, 2017 rok. Spotyka się opinie, że jest to każdego roku najważniejszy akt, przyjmowany przez parlament. Przyjrzyjmy się planowi finansowemu naszego państwa na kolejne 12 miesięcy.

  Konstytucja stanowi, że Sejm uchwala budżet państwa na rok budżetowy w formie ustawy budżetowej. Jeżeli ustawa budżetowa albo ustawa o prowizorium budżetowym nie weszły w życie w dniu rozpoczęcia roku budżetowego, Rada Ministrów prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przedłożonego projektu ustawy (tzw. prowizorium budżetowe). Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa (NBP).
Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej, ustawy o prowizorium budżetowym, zmiany ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów. Rząd przedkłada Sejmowi najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego projekt ustawy budżetowej na rok następny. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest późniejsze przedłożenie projektu. Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu, Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.
   Omówienie treści ustawy budżetowej na 2017 r. zacznijmy od podstawowych wartości – dochodów, wydatków i deficytu. Łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa ustalono na kwotę 325.428.002.000 zł. Łączne wydatki państwa tradycyjnie mają być większe od dochodów i wynieść 384.773.502.000 zł.
Deficyt budżetu państwa pod koniec okresu objętego planem budżetowym ma nie przekroczyć 59.345.500.000 zł. Ujemny wynik wystąpi również w zakresie budżetu środków europejskich, gdzie prognozowane dochody budżetu środków europejskich w wysokości 60.213.905.000 zł niższe są od planowanych wydatków w wysokości 69.848.397.000 zł prowadząc do wyniku budżetu środków europejskich – 9.634.492.000 zł.
Planowane przychody budżetu państwa wyniosą 340.343.259.000 zł, łączna kwota planowanych rozchodów budżetu państwa – 271.363.267.000 zł, planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 68.979.992.000 zł.
Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 110.000.000.000 zł.
   Limit ten nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.
   Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na wspomniane cele nie może przekroczyć kwoty 15.000.000.000 zł.
   Poręczenia i gwarancje mogą być udzielone przez Skarb Państwa w 2017 r. do łącznej kwoty 200.000.000.000 zł.
   Minister Finansów został upoważniony do dokonania ze środków budżetu państwa wypłat, z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw, do kwoty 2.000.000.000 zł.
Ustawa budżetowa upoważniła również tego ministra do dokonania ze środków budżetu państwa pożyczek dla Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku – do kwoty 2.000.000.000 zł oraz dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 4.000.000.000 zł. Organy administracji rządowej mogą zaciągnąć zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym do kwoty 1.000.000.000 zł. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo może w tym roku uzyskać z budżetu pożyczkę do kwoty 12.000.000.000 zł.
   Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 100,0%, co oznacza kolejny rok ich zamrożenia. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 101,3%, zaś dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów - 101,6% (nieznaczna inflacja).
Obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustalono w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W budżecie ustalono również etaty Policji w liczbie 103.370. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 4.263 zł (w 2015 r. wyniosło 3.899,78 zł, jest to więc spory wzrost zachodzący przy zahamowaniu inflacji).
Piotr Świątecki


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.